بهداشت محیط در خوابگاهها atrk

21:57:46   شنبه, 04 خرداد 1398

بهداشت محیط در خوابگاهها header

 

راهروها و اتاقها :
 کف قابل شستشو ، بدون فرو رفتگی ، دارای شیب مناسب و تمیز باشد .
 سقف باید صاف ، بدون ترک خوردگی ، تمیز و بدون فرورفتگی و دارای رنگ آمیزی مناسب باشد .
 نور طبیعی یا مصنوعی طوری تامین شود که باعث ناراحتی چشم نگردد .
 کپسول اطفا حریق جهت جلوگیری از حریق وجود داشته و پرسنل مربوطه آموزش لازم را ببینند .
 تهویه ساختمان باید مناسب و کافی باشد .
 کلیه پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
 درها و پنجره ها باید سالم و تمیز و بدون ترک خوردگی و شکستگی باشد .
 سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در خوابگاه دیده شود .
 اتاقها مجهز به کمد و تخت ، به تعداد کافی ، سالم و تمیز باشد .
 مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در آن باشد .
 پنجره اتاق دارای پرده مناسب و تمیز باشد .
 
 
سرویسهای بهداشتی :
 تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل توالت ئ دستشویی سالم و عاری از بو باشد .
 وسایل نو و روشنایی بدون نقص باشد .
 کف باید بدون فرو رفتگی ، دارای شیب مناسب و تمیز باشد .
 سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد .
 ساختمان دیوار بیاد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تمیز باشد .
 در و پنجره ها و شیشه ها سالم و مجهز به توری سیمی ضدزنگ باشد .
 شیرهای برداشت آب و شیلنگ باید سالم و بدون نقص باشد .
 از توالت و دستشویی صاف از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد استفاده شود .
 تعداد سرویسهای بهداشتی ( توالت و دستشویی ) متناسب با جمعیت ساکن باشد .
 سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، سالم بودن لوله های فاضلاب ، استفاده از     سیفون و … ) بهداشتی باشد و ضد عفونی روزانه انجام شود .
 توالتها دارای سطل زباله درپوش دار ، تمیز ، مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد .
 سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در سرویس بهداشتی دیده شود .
حمام
 تعداد حمامها باید به تعداد کافی و متناسب با جمعیت ساکن باشد .
 کف بدون فرورفتگی ، دارای شیب مناسب و همواره تمیز باشد .
 سقف باید بدون شکاف و تمیز باشد .
 دیوار باید از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تمیز باشد .
.حمام باید از وسایل روشنایی کافی و بدون نقص برخوردار باشد .
 دوشها و شیرهای آب باید سالم و بدون چکه باشند .
 تهویه باید به نحو مطلوب صورت گیرد و فضای حمام عاری از بو و بخارات باشد .
 ضدعفونی دوشها و محوطه حمام باید روزانه انجام شود .
 سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، استفاده از سیفون ، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و … ) بهداشتی باشد .
 حمامها دارای سطل زباله درپوش دار ، تمیز و مناسب و مجهز به کیسه زباله باشد .
 سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در حمامها دیده شود .
 
 
آشپزخانه :
 سقف و کف بدون فرورفتگی ، قابل شستشو و همواره تمیز باشد .
 ساختمان دیوار باید از جنس مقاوم قابل شستشو و همواره تمیز باشد .
 تهویه به نحوی انجام گیرد که هوای داخل آشپزخانه سالم باشد .
 پنجره ها باید مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
 آشپزخانه باید از وسایل کافی و بدون نقص برخوردار باشد .
 از سطلهای زباله درپوش دار مناسب با کیسه پلاستیکی در آشپزخانه استفاده شود .
 شیرهای آب باید سالم و بدون چکه باشند .
 سیستم فاضلاب ( از نظر گرفتگی لوله ، استفاده از سیفون ، عدم پوسیدگی لوله های فاضلاب و … ) بهداشتی باشد .
 ضدعفونی محیط آشپزخانه به طور روزانه انجام شود .
 وسایل پخت مناسب و همواره تمیز باشد .
 سمپاشی به نحو مطلوب صورت گرفته و هیچگونه حشره ای نباید در آشپزخانه دیده شود .
 یخچال به تعداد کافی و مناسب که همواره تمیز بوده وجود داشته باشد .
 ظرفشویی به تعداد کافی ، سالم و مناسب باشد .
 از آب سردکن به تعداد کافی ، سالم ، تمیز و مناسب استفاده شود .
 
 
سیستم جمع آوری زباله :  
 از سطل زباله مناسب ، درپوش دار و تمیز استفاده شود
 تفکیک زباله صورت گیرد . ( زباله خشک شامل ، نان خشک ، مواد پلاستیکی ، کاغذ ، فلزات و … از زباله تر جدا شود ) .
 سطل زباله مجهز به کیسه زباله باشد .
انبار موقت جمع آوری زباله مناسب ، قابل شستشو و دارای شیب مناسب باشد .
انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضدعفونی شود .
 ریخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نباید وجود داشته باشد .
 تعداد سطل زباله و انبار موقت زباله متناسب با حجم زباله باشد .
 زباله ها از محل جمع آوری و انبار موقت زباله ، روزانه حمل و از محوطه
 خارج گردد .