راههاي مبارزه با سوسکها atrk

21:28:43   شنبه, 04 خرداد 1398

راههاي مبارزه با سوسکها header

روش های مقابله با سوسک

راههاي مبارزه با سوسکها Cockroach

رعایت نظافت و بهداشت محیط اماکن بخصوص آشپزخانه و انبار مواد غذایی و زیرزمینها با توجه به اینکه پسمانده مواد غذایی عامل مؤثري در جذب و تکثیر سوسکها میباشد.
چارچوب درهاي فرسوده عوض شود.
کلیه شکافها و سوراخ های دیوار، کف، سقف، درزهاي بین پله هاي و غیره با سیمان یا مصالح دیگر ساختمانی دقیقا گرفته شود.
بند کشی بین کاشیها، بین دیوار و کفو حاشیه اطراف قرنیزها تجدید شود.
استفاده از درپوش مخصوص براي چاهها و چاهبند براي سوراخ توالت.
نصب توري ریز در پشت دربها و پنجره ها.
بکارگیري سیستم خودکار بستن درهاي ورودي.
عدم استفاده از روزنامه براي پوشاندن کف کابینتها و کمدها.
استفاده از سطل زباله درب دار و حتما پلاستیک زباله داخلش قرار دهید. 
شستن پشت کابینتها هر دو هفته یکبار با آبجوش.