مقدمه

کک انسان یکی از مهم ترین انگل های خارجی انسان است که با خون خواری از انسان و انتقال بیماری های خطرناکی چون طاعون و طیف از مشکلات بهداشتی زیادی را به وجود می آورد. این کک در تمام مناطق دنیا پراکنده است و قادر است به سرعت در اماکن انسانی پرورش یابدو از حیوانات مختلف خونخواری نماید و گذشته از انتقال عفونت های باکتریایی مخزنی برای تثبیت بیماری های حاصله از این عفونت در جوامع مختلف باشد. ۹۷ درصد ازکک های اماکن مختلف را در مناطق شمال غرب کشور و بیش از ۹۸ درصد از کک های حیوانات اهلی در این مناطق شامل این گونه است. مطالعات اولیه که در 4۰ سال اخیر انجام گرفته مقاومت ترکیبات آلی همچون ddt را که در برنامه های منظم کنترل مالاریا در مناطق وسیع به کار رفته نشان داده است همچنین این مقاومت غیر از ایران مناطق از جهان به کار گرفته شده کنترل شیمیایی و به‌کارگیری سوم یکی از مهم ترین شیوه های مبارزه با کک هاس. با این حال به کارگیری نامناسب و بی رویه آن ها مسایل مختلفی را می تواند به وجود بیاورد. حشره کش پایرترویدی اثر انتخابی و اختصاصی بر روی ناقلین بیماری ها و کم ضرر بودن برای انسان مهم ترین ترکیباتی هستند که در ۳۰ سال اخیر در کنترل آفات بهداشتی در سطح وسیع کاربرد داشته اند. کاربرد این ترکیبات و سابقه مقاومت به ترکیبات کلره عالی به صورت متقاطع در بروز مقاومت به سموم پایرترویدی اثرگذار هستند می توانند از مهم ترین علل کاهش اثر این سموم باشند در این میان دو ترکیب پرم ترین و لامبداسیهالو ترین که از تیپ یک و دو محسوب می شود مهم ترین ترکیبات هستند که در سازمان بهداشت جهانی برای کنترل کک انسان پیشنهاد شده‌اند.

زمینه و هدف

کک انسان مهم ترین انگل خارجی است که با خون خواری از انسان بیماری‌ های خطرناکی را منتقل میکند. به کارگیری حشره‌کش‌ها، مهم ترین شیوه کنترل این ناقل محسوب می شود. تعیین سطح حساسیت جمعیت ها ی این گونه نسبت به سموم رایج در تدوین برنامه های کنترلی ضروری به نظر می رسد.

روش بررسی

از شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳ نمونه های زنده یکی از اماکن داخلی شهرستان های خدابنده و ماهنشان استان زنجان جمع آوری شدند. نمونه های انسان از بین آن ها تفکیک و با دوز های مختلف پرم ترین تماس یافته و بعد از ۲4 ساعت میزان تلفات آن ها مشخص گردید. مقادیر تلفات نمونه ها، در تماس با دوز های مختلف سوم آنالیز پروبیت شد.

یافته ها

در این بررسی از ۱۰۷4 نمونه کرج ۸۸ درصد تک انسان ۷ درصد کک سگ و مابقی کک گربه بود. نتیجه گیری بالا بودن مقادیر ld5۰ سموم مورد بررسی بیانگر وجود مقاومت به این سموم در جمعیت های کک انسان در مناطق مطالعاتی است لذا تغییر سیاست مبارزه و به‌کارگیری سموم با مکانیسم تاثیر متفاوت بر کنترل این انگل خارجی در منطقه ضروری می باشد بدیهی است.

human-flea-sensitivity،حساسیت کک انسان
human-flea-sensitivity،حساسیت کک انسان

مقدمه

کک انسان یکی از مهم ترین انگل های خارجی انسان است که با خون خواری از انسان و انتقال بیماری های خطرناکی چون طاعون و طیف از مشکلات بهداشتی زیادی را به وجود می آورد. این کک در تمام مناطق دنیا پراکنده است و قادر است به سرعت در اماکن انسانی پرورش یابدو از حیوانات مختلف خونخواری نماید و گذشته از انتقال عفونت های باکتریایی مخزنی برای تثبیت بیماری های حاصله از این عفونت در جوامع مختلف باشد. ۹۷ درصد ازکک های اماکن مختلف را در مناطق شمال غرب کشور و بیش از ۹۸ درصد از کک های حیوانات اهلی در این مناطق شامل این گونه است. مطالعات اولیه که در 4۰ سال اخیر انجام گرفته مقاومت ترکیبات آلی همچون ddt را که در برنامه های منظم کنترل مالاریا در مناطق وسیع به کار رفته نشان داده است همچنین این مقاومت غیر از ایران مناطق از جهان به کار گرفته شده کنترل شیمیایی و به‌کارگیری سوم یکی از مهم ترین شیوه های مبارزه با کک هاس. با این حال به کارگیری نامناسب و بی رویه آن ها مسایل مختلفی را می تواند به وجود بیاورد. حشره کش پایرترویدی اثر انتخابی و اختصاصی بر روی ناقلین بیماری ها و کم ضرر بودن برای انسان مهم ترین ترکیباتی هستند که در ۳۰ سال اخیر در کنترل آفات بهداشتی در سطح وسیع کاربرد داشته اند. کاربرد این ترکیبات و سابقه مقاومت به ترکیبات کلره عالی به صورت متقاطع در بروز مقاومت به سموم پایرترویدی اثرگذار هستند می توانند از مهم ترین علل کاهش اثر این سموم باشند در این میان دو ترکیب پرم ترین و لامبداسیهالو ترین که از تیپ یک و دو محسوب می شود مهم ترین ترکیبات هستند که در سازمان بهداشت جهانی برای کنترل کک انسان پیشنهاد شده‌اند.