سمپاشی یکی از راه های اولیه مبارزه با اکثر حیوانات موذی است