روش های مقابله با سوسک

رعایت نظافت و بهداشت محیط اماکن بخصوص آشپزخانه و انبار مواد غذایی و زیرزمین ها با توجه به اینکه پسمانده مواد غذایی عامل مؤثري در جذب و تکثیر سوسکها می باشد. چارچوب درهاي فرسوده عوض شود، کلیه شکافها و سوراخ های دیوار، کف، سقف، درزهاي بین پله هاي و غیره با سیمان یا مصالح دیگر ساختمانی دقیقا گرفته شود. بند کشی بین کاشیها، بین دیوار و کف و حاشیه اطراف قرنیزها تجدید شود. استفاده از درپوش مخصوص براي چاهها و چاهبند براي سوراخ توالت. نصب توري ریز در پشت دربها و پنجره ها. بکارگیري سیستم خودکار بستن درهاي ورودي. عدم استفاده از روزنامه براي پوشاندن کف کابینتها و کمدها. استفاده از سطل زباله درب دار و حتما پلاستیک زباله داخلش قرار دهید. شستن پشت کابینت ها هر دو هفته یکبار با آبجوش.