30000هزار گونه مختلف حلزون در جهان وجود دارد حلزون ها از گیاهان تغذیه میکنند تعدادی از حلزون ها در دریا و تعدادی در آب های شیرین و مابقی  آنها در مزارع و باغ ها زندگی میکنند
چشم حلزون ها بر روی دو شاخک و حلزون ها معمولا صدفی بر پشت خود دارند. حلزون ها هرمافرودیت هستند یعنی هم نر و هم ماده و در یک زمان هم تخم و هم اسپرم را با هم تولید میکند، حلزون میتواند 6 بار در سال تخم گذاری کند، 2 سال طول میکشد تا حلزون به سن بلوغ برسد.
حلزون ها میتوانند در هر بار 80 تخم کروی زرد و یا سفید رنگ داخل خاک باغچه و یا کودهای دپو شده کنار باغ بگذارند

snail-poison،سمپاشی حلزون


حلزون مسیر پیاده روی خود را خیس میکند که این مایع چسبنده باعث میشود که حلزون در مسیرش نه لیز بخورد و نه در مکان های تیغه ای شکل بیفتد
مار، قورباغه، وزغ ها، لاک پشت و پرندگان جزء دشمنان حلزون محسوب میشوند. حلزون معمولا 10 الی 15 سال عمر میکند. حلزون ها برای انسان ها و حیوانات بی خطرند البته برای باغ داران و کشاورزان برعکس میباشد، حلزون بندرت بیمار میشود، در قطب جنوب حلزون وجود ندارد. حلزون بر روی زبان تسمه مانند خود هزاران دندان میکروسکپی دارد که نقش سوهان را بازی میکند و حلزون مثل ی اره ازش استفاده میکند و برگ گیاهان و گلها را میخورد. حلزون دو سال بدون آب و غذا میتواند زندگی کند و اینکار را با خوابیدن در مواقع خشکسالی انجام میدهد. حلزون هیچوقت گم نم یشود و میتواند 45 برابر وزن خودش را روی زمین به دنبال خودش بکشد. حلزون ها اکثرا بین 1 تا 15 سانتی متر طول دارند، حلزون ها معمولا روی سطح خاک تغذیه میکنند و زیر خاک حفر کنی ندارند. بسیاری از نوزادان حلزون در بدو تولد در اثر خشک شدن بدن قبل از صدف دار شدن از بین میروند، حلزون قهوه ای بزرگ ترین صدف در حلزون ها را داراست که بیشتر در اطراف رودخانه  ارس دیده میشود.