سمپاشی کنه

تیر 7, 1400

سمپاشی کنه

کنه کنه ها به 3 دسته تقسیم می شوند:  کنه های گیاهخوار که در سطح گیاه تخم گذاری می کنند.  کنه های شکارگر و خاکزی که […]