سمپاشی زنبور

تیر 5, 1400

سمپاشی زنبور

هیچوقت زنبور را تحریک نکنید، اگر درمواجه بازنبور دچار استرس شده و حرکات عصبی و آنی و سریعی از خود نشان دهید باعث تحریک بیشتر زنبور […]