شرکت سمپاشی حشرات

تیر 5, 1400

سمپاشی کک

کک ها غالبا از طریق راه رفتن جابه جا می شوند ولی قادر به جهیدن نیز هستند. کک در مدت دو هزارم ثانیه حدود 100 سانتی […]
تیر 5, 1400

سمپاشی زنبور

هیچوقت زنبور را تحریک نکنید، اگر درمواجه بازنبور دچار استرس شده و حرکات عصبی و آنی و سریعی از خود نشان دهید باعث تحریک بیشتر زنبور […]
تیر 5, 1400

سمپاشی بید

بید پروانه کوچکی بطول 9 – 12 میلیمتر که حشره ماده در 3 هفته عمر خود یکصد تخم در محل خوردگی های فرش از خودش به […]