سمپاشی پشه

تیر 5, 1400

سمپاشی پشه

پشه ماده 7 تا 100 روز عمر می کند و به پروتیین خون برای رشد و نمو تخم های خود نیاز دارد.100تا 400 تخم در هر […]
تیر 5, 1400

ساس تخت خواب چگونه وارد منزل شما ميشود؟

توسط لباس، کیف، چمدان، ساک ورزشى، وسایل دسته دو چوبى و یا فرد آلوده اى از مکان آلوده به ساس آمده باشد ساس جا به جا […]