تیر 5, 1400

ارزشيابي سطح حساسيت کک انسان

مقدمه کک یکی از مهم ترین انگل های خارجی انسان است که با خون خواری از انسان و انتقال بیماری های خطرناکی همچون طاعون می تواند طیفی […]