تیر 5, 1400

سمپاشی حلزون

حلزونها از رده شکم پایان هستند و این نامگذاری به خاطر این است که تمام اندام زیرین بدنش جزء پاهای حلزون به حساب می آید 30000هزار […]