بهترین زمان سمپاشی

تیر 7, 1400

سمپاشی موریانه

موریانه ها مهم ترین آفت و نابود کنندۀ ساختارهای چوبی بخصوص در مناطق جنوبی ایران به شمار می آیند. براساس تحقیقات به عمل آمده، موریانه ها […]
تیر 5, 1400

سمپاشی حشرات – بهترین زمان سمپاشی حشرات

کارشناسان و مشاوران متخصص در زمینه سمپاشی بهترین زمان سمپاشی حشرات را موقع استراحت و عدم فعالیت آن ها می دانند سمپاشی حشرات با رسیدن فصل […]