تیر 5, 1400

بهداشت مسکن

دریک مسکن بهداشتی چهار اصل زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد: تامین احتیاجات جسمی تامین احتیاجات روانی جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر جلوگیری از بروز سوانح و […]