سمپاشی انواع سوسک ریز با استفاده از سم خاص و ترکیبی انجام می شود