زنبور

زنبور, bee

زنبور، میلیون ها سال بر روی کره زمین بوده و گونه های مختلف زنبور ها عمدتا منزوی بوده و فقط 5% زنبور ها به صورت اجتماعی زندگی می کنند.

هیچوقت زنبور را تحریک نکنید، اگر درمواجه بازنبور دچار استرس شده و حرکات عصبی و آنی و سریعی از خود نشان دهید باعث تحریک بیشتر زنبور خواهید شد.

زنبور فقط از دود می ترسد بنابراین در محل تجمع زنبور آتش روشن نکنید.

در صورت خوردن نیش زنبور ابتدا نیش را از بدن خارج و مقداری یخ روی محل نیش بگذارید.

اگر احساس تنگی نفس یا تپش قلب و یا آلرژی داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید.