در یک مسکن بهداشتی چهار اصل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
تأمین احتیاجات اساسی جسمی  
تأمین احتیاجات روحی  
جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیردار
جلوگیری از بروز سوانح و حوادث  
خصوصیات یک مسکن بهداشتی:
از نظر موقعیت ساختمان، وضعیت آب آشامیدنی، دفع مدفوع و فاضلاب و جمع آوری زباله قابل قبول باشد و مشخصات ساختمان از نظر نور، تهویه، حرارت، رطوبت و سروصدا آنچنان باشد که سلامت جسمی و روحی ساکنین را تأمین کند و از بروز و انتقال بیماریهای واگیر و همچنین از بروز حوادث و سوانح تا حد امکان جلوگیری نماید.  
تأمین احتیاجات اساسی:
الف –انتخاب زمین محل ساختمان  
انتخاب زمین در محدوده روستا باشد.
زمین در محل پست و مرطوب نباشد،‌ سطح آب زیر زمینی پائین باشد. در مناطقی که سطح آب بالاست عایق کاری انجام شود.
ساختمان مسکونی در جهت بادهای موسمی و دائمی حتی الامکان بویژه در مناطق کویری ساخته نشود
محل سکونت از مکانهای  پرسرو صدا دور باشد.  
عرض کوچه بیشتراز 8 متر باشد.


بهداشت مسکن :
دریک مسکن بهداشتی چهار اصل زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:
تأمین احتیاجات اساسی جسمی  
تأمین احتیاجات روانی  
جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیر
جلوگیری از بروز سوانح و حوادث  
مشخصات یک مسکن بهداشتی :
از نظر موقعیت ساختمان ، وضعیت آب آشامیدنی ، دفع مدفوع وفاضلاب ، جمع آوری زباله قابل قبول باشد و مشخصات ساختمان از نقطه نظر نور ، تهویه ، حرارت ، رطوبت وسروصدا آنچنان باشدکه سلامت جسمی وروحی ساکنین را تأمین کند و از بروز وانتقال بیماریهای واگیر و همچنین از بروز حوادث و سوانح تاحد امکان جلوگیری نماید.  
تأمین احتیاجات اساسی :
الف – انتخاب زمین محل ساختمان  
انتخاب زمین در محدوده روستا باشد.
زمین در محل پست ومرطوب نباشد ،‌سطح آب زیر زمینی پائین باشد در مناطقی که سطح آب بالاست عایق کاری انجام گردد.
ساختمان مسکونی درجهت بادهای موسمی و دائمی حتی الامکان بنا نشود بویژه در مناطق کویری
محل سکونت از محل نقاط پرسرو صدا دورباشد .  
عرض کوچه کمتر از 8 متر نباشد.  
 
ب – تهویه :
پنجره های اتاق طوری ساخته شوند که هوای موجود در اتاقها بطورمرتب تهویه و عوض گردد.  
ج- حرارت و رطوبت :
طوری ساخته شود که حرارت ساختمان درفصول سرد حدود 18 درجه سانتی گراد و درفصول گرم 21 درجه سانتی گراد ورطوبت 40 درصد توصیه میشود.
مناسب ترین وسیله گرم کننده در روستاها بخاریهای لوله دار است که سوخت این بخاری ها با نفت ، گاز و چوب ویا ذغال سنگ تأمین میشود . درموقع نصب بخاری باید لوله بخاری را از نظر وجود منافذ و درز کنترل گردد  
د- نور و روشنایی و رنگ درمسکن :
تأمین نور بوسیله نور طبیعی یا مصنوعی انجام گردد . در طول روز حداکثر استفاده از نور طبیعی برای روشنایی منازل استفاده شود . درتأمین نور طبیعی معمولا" در طراحی ساختمان وسعت پنجره ها حداقل 15 تا 20 درصد سطح کف اتاقها در نظر گرفته شود .
رنگ :‌ مناسب ترین رنگها برای رنگ آمیزی اتاقهای مسکونی ،‌رنگ سفید مات وکرم روشن است .
تأمین احتیاجات اساسی روحی :
الف – سطح زیربنای مسکن و ظرفیت اتاقها متناسب با تعداد افراد باشد که میخواهند درآن زندگی کنند‌باشد.  
برابر استانداردهای موجود برای یک نفر 14 تا 15 مترمربع وبرای هرفرد اضافی 8 تا 10 مترمربع زیربنا در نظر گرفته شود. فضایی که برای اتاق خواب درنظر گرفته مشود برای یکنفر 7 مترمربع وبرای هر فرد اضافی 5 مترمربع بنابراین برای اتاق سه نفره حداقل 17 مترمربع مساحت مورد نیازاست .
ب- صدا و اثرات ناشی از آن دریک مسکن  
یکی دیگر از ویژگی های یک خانه بهداشتی دوربودن از مراکز پر سرو صدا میباشد بهمین منظور لازم است درهنگام ساخت خانه از مصالحی که حتی المقدور ، صدا را به داخل اتاقها منتقل نکرده و از لرزش جلوگیری کند استفاده نمود.
قطور کردن دیوارها یا دوجداره کردن پنجره ها وسقف از انتقال صدا به داخل واحد مسکونی جلوگیری میکند.  
- جلوگیری از سوانح و حوادث :
سوانح و حوادثی که درمنازل ممکن است به وقوع بپیوندد عبارتند از :‌
برق گرفتگی – آتش سوزی – مسمومیت ناشی از گاز و سموم و مواد غذایی ، سقوط از پشت بام و پله ها ، بالکن و پنجره ها بمنظور جلوگیری از حوادث فوق بایستی ترتیبی داد که خرابی های ساختمان مرتبا" مرمت شود.
برق گرفتگی از جمله حوادث است که باعث تلفات جانی ومالی میشود بنابراین برای جلوگیری از آن باید از سیستم برق ساختمان مرتبا بازدید نموده ودرصورت نیاز نسبت به تعمیر ومرمت آنها اقدام گردد.  
درهنگام استفاده از وسایل برقی از سیم اتصال به زمین استفاده شود .  
ازوسایل حفاظتی برای پریزها استفاده گردد.
از قراردادن کلید برق یا پریز در داخل حمام خودداری گردد.  
نقاطی از ساختمان منازل که سیم وکلید برق در نزدیکی لوله های آب قرار دارند می بایست کاملا" عایق سازی شوند  
جلوگیری از آتس سوزی و حوادث ناشی از آن :
استفاده از مصالح ساختمانی که کمتر قابل اشتعال باشد
مواد سوختی مثل نفت و گازئیل وگاز همیشه درمحل مطمئن ومناسب دور از گرما و آتش نگهداری شوند.  
دستگاههای سوخت از قبیل آب گرم کن ، بخاری ( اعم از نفتی وگازی ) هرچند یکبار از نظر سالم بودن و ایمنی کنترل شوند .
درهنگام ریختن نفت در منبع سوخت بخاری بخصوص بخاریهای بدون دودکش بخاری را خاموش کنید .  
از بخاری بودن دودکش یا چراغ خوراک پزی دراتاق مسکونی برای پخت پز وتهیه غذا استفاده نشود.  
مسمومیت ناشی از گاز و سموم ومواد غذایی :
وسایل تولید کننده حرارت دارای دودکش ومجهز به کلاهک باشد.
وسایل تولید کننده حرارت حداقل درسال یکبار ازنظر سالم بودن و ایمنی کنترل شوند.  
سموم ،‌حشره کشها و داروهای شیمیایی را در قفسه مخصوص ودور از دسترس کودکان نگهداری نمایند  
جلوگیری از سقوط پشت بام ،‌پله ها ، باکن وپنجره ها :
به منظور جلوگیری از پرت شدن از ارتفاعات ، مثل پشت بام ، بالکن در اطراف آنها باید نرده آهنی یا دیواری به ارتفاع 75 سانتیمتر نصب شود و همچنین عرض پله حداقل 30 سانتی متر وارتفاع آن 15 سانتی متر باشد.
برای پیشگیری از حوادث و سوانح خانگی ، به خانوارها بخصوص به والدین و دانش آموزان درمورد خطرات ناشی از حوادث آموزش داده شود.