موش ها به 3 دسته تقسیم میشوند:

موش

1 - موش خانگی

این موش دم دراز، چشم درشت و لاله گوشی بزرگ دارد.

در پارکینگها، انبارها، سوراخ ها و کمد و شکاف منازل زیاد دیده می شود.

2 - موش کشتی یا بام

به موش سقف و سیاه و قهوه ای معروف است و جثه بزرگ و کشیده و دمی بلندتر از سر و تنه خود دارد، پوزه این موش باریک و گوش ها بلند می باشد.

3 - موش نروژی یا فاضلاب

جثه بزرگ و دم کوتاه تر از جثه و پوزه پهن و گوش ضخیم و کوتاه دارد.

مبارزه با موش:

  1.  مکانیکی: جلوگیری از رسیدن موش ها به آب و غذا و پناهگاه (حذف غذا، حذف آب، حذف پناهگاه)
  2.  شیمیایی: دور کننده ها شامل تیرام و سیکلو هگزاهید.

سم موش کش: در انبار ها و کشتی ها و اماکنی که امکان مسدود کردن شان وجود داشته باشد از متیل بروماید یا دی اکسید گوگرد و یا فسفید هیدروژن استفاده می شود.