بید
بید پروانه  کوچکی بطول 9-12 میلیمتر که حشره ماده در 3 هفته عمر خود یکصد تخم در محل خوردگیهای فرش از خودش به جا میگذارد
در حقیقت خسارت وارده به فرش و نمد و لباسهای شما حاصل لاروهای این حشره است نه خود بید بالغ
لاروها با خوردن پروتئین داخل پشم ها و تنیدن تار در درون الیاف فرش و لباس مجددا همان جا تخم گذاری میکنند
حتما داخل فرش لول کرده و لباسهای پشمی که در فصل گرما استفاده نمیشود حبه های نفتالین و یا کافور قرار دهید، بخارهای متصاعد شده از این مواد میتواند محیط را برای ماندن بید نامناسب کند