بید

بید پروانه کوچکی بطول 9 - 12 میلیمتر که حشره ماده در 3 هفته عمر خود یکصد تخم در محل خوردگی های فرش از خودش به جا می گذارد.

در حقیقت خسارت وارده به فرش و نمد و لباس های شما حاصل لارو های این حشره است نه خود بید بالغ

لارو ها با خوردن پروتئین داخل پشم ها و تنیدن تار در درون الیاف فرش و لباس مجددا همان جا تخم گذاری می کنند.

حتما داخل فرش لول کرده و لباس های پشمی که در فصل گرما استفاده نمی شود حبه های نفتالین و یا کافور قرار دهید، بخار های متصاعد شده از این مواد میتواند محیط را برای ماندن بید نامناسب کند.