بید پروانه

تیر 5, 1400

سمپاشی بید

بید پروانه کوچکی بطول 9 – 12 میلیمتر که حشره ماده در 3 هفته عمر خود یکصد تخم در محل خوردگی های فرش از خودش به […]