سمپاشی شپش

تیر 5, 1400

سمپاشی شپش

شپش ها می توانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای انسان بیماری زا واقع شوند. به طورمستقیم نیش شپش ها باعث بروز پا پول کوچک […]