بهداشت فردی

تیر 5, 1400

بهداشت غذاخوری ها و بوفه ها

بهداشت فردی: کلیه کارگران موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند. سرپرستان موظفند که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه […]