بهداشت آشپزخانه

تیر 7, 1400

موش خانگی و خطرات آن

موش خانگی جونده ای به شدت باهوش است. اگر کوچکترین تغییری در محیط زندگی خود حس کند مکان زندگی خود را ده تا بیست متر تغییر […]
تیر 5, 1400

بهداشت غذاخوری ها و بوفه ها

بهداشت فردی: کلیه کارگران موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند. سرپرستان موظفند که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه […]