بهداشت محیط

تیر 5, 1400

بهداشت محیط در آرایشگاه ها

روزانه افراد مختلفی به یک آرایشگاه مراجعه می نمایند که معمولا برای بیشتر آن ها از یک سری وسایل به صورت مشترک استفاده می شود، در […]
تیر 5, 1400

بهداشت غذاخوری ها و بوفه ها

بهداشت فردی: کلیه کارگران موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند. سرپرستان موظفند که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه […]