کک

کک, flea

کک ها انگل خارجی حیوانات خونگرم مثل پرندگان و پستانداران هستند.

به خاطر خار هایی که در بدن کک وجود دارد حرکت کک ها بین مو و پر راحت است.

کک ها غالبا از طریق راه رفتن جابه جا می شوند ولی قادر به جهیدن نیز هستند.  کک در مدت دو هزارم ثانیه حدود 100 سانتی متر می جهد.

کک باعث تحریک و ایجاد سوزش در میزبان به علت فعالیت های تغذیه ای و انتقال بیماری در انسان و حیوان مثل طاعون، تیفوس، تولارمی، لیستریوز می شود.